Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

ZADANIA

Inspektorat jest jednostką organizacyjną właściwą do identyfikowania, analizowania oraz monitorowania rozwoju innowacyjnych technologii w celu ich implementacji do systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (SpW). Inspektorat inicjuje oraz nadzoruje badania naukowe i projekty rozwojowe, zwane dalej projektami, przydzielone decyzją Ministra Obrony Narodowej albo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, któremu Inspektorat jest podporządkowany, ukierunkowane na podniesienie poziomu zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (SZ RP). Odpowiada za określanie zasad, nadzór oraz realizację przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów. Realizuje zadania w zakresie działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej.

Inspektorat uprawniony jest do nawiązywania i utrzymywania kontaktów z krajowymi i zagranicznymi podmiotami naukowymi i przemysłowymi w zakresie pozyskiwania wiedzy na temat innowacyjnych technologii obronnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami w resorcie obrony narodowej, a w szczególności Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Europejską Agencją Obrony (EDA) oraz Organizacją ds. Nauki i Technologii NATO (NATO STO).

Do głównych zadań Inspektoratu należy:

 1. identyfikacja, analiza, gromadzenie i udostępnianie danych w zakresie perspektywicznych technik i technologii obronnych z uwzględnieniem badań naukowych wskazanych w dokumencie „Priorytetowe kierunki badań naukowych w resorcie obrony narodowej na lata…”;
 2. wspieranie podmiotów resortu obrony narodowej zaangażowanych w proces budowania zdolności SZ RP oraz pozyskiwania SpW w zakresie innowacyjnych technologii obronnych;
 3. przedstawianie propozycji dotyczących zaspokojenia potrzeb wynikających z budowania zdolności SZ RP w zakresie możliwości wykorzystania krajowego potencjału naukowego i przemysłowego;
 4. przedstawianie propozycji w zakresie planowania badań naukowych w resorcie obrony narodowej zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie;
 5. nadzór nad projektami realizowanymi poza resortem obrony narodowej, w zakresie techniki i technologii obronnych w ramach posiadanych uprawnień i obowiązków;
 6. współdziałanie z komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej zaangażowanymi w proces budowania zdolności SZ RP oraz pozyskiwania SpW w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych;
 7. opracowywanie propozycji działań w celu aktywizacji krajowych podmiotów przemysłu zbrojeniowego do zastosowania pożądanych technologii w produktach dedykowanych dla SZ RP;
 8. promowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w zakresie obronności opracowanych przez krajowe ośrodki naukowo-badawcze w ramach organizowanych przez Inspektorat konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów i wystaw;
 9. budowanie świadomości krajowych uczelni, ośrodków naukowo-badawczych oraz przemysłowych w zakresie pożądanych kierunków poszukiwań innowacyjnych rozwiązań technicznych pod kątem zwiększenia zdolności operacyjnych SZ RP;
 10. udział w pracach zespołów resortowych i międzyresortowych zgodnie z decyzją przełożonego;
 11. nadzór na przestrzeganiem ustalonych zasad postępowania w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej powstałych w wyniku realizacji projektów;
 12. pozyskiwanie i zarządzanie prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów z wyłączeniem prac rozwojowych wynikających z wymagań operacyjnych lub wymagań taktyczno-technicznych realizowanych lub nadzorowanych przez Inspektorat Uzbrojenia i Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych oraz projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Kryptologii;
 13. współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Urzędem Patentowym RP, innymi właściwymi instytucjami oraz komórkami i jednostkami organizacyjnymi MON w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej;
 14. monitorowanie, w uzgodnieniu z właściwym koordynatorem polityki naukowej i naukowo-technicznej resortu obrony narodowej, przedsięwzięć dotyczących praw własności intelektualnej powstałych w wyniku realizacji projektów międzynarodowych, w szczególności realizowanych w ramach ESA, EDA i NATO STO;
 15. udział w pracach zespołów zadaniowych, grup roboczych oraz paneli technologicznych, powołanych przez organizacje międzynarodowe, a w szczególności ESA, EDA oraz NATO STO w zakresie identyfikacji i implementacji innowacyjnych technologii obronnych;
 16. współpraca z Departamentem Wojskowych Spraw Zagranicznych oraz Służbą Wywiadu Wojskowego w zakresie identyfikacji oraz monitorowania prac nad innowacyjnymi technologiami obronnymi rozwijanymi w innych państwach;
 17. koordynacja i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej;
 18. sprawowanie funkcji Sekretariatu Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej;
 19. koordynacja działalności naukowo-badawczej oraz rozwojowej sektora kosmicznego, stanowiącego integralny element krajowego sektora zbrojeniowego.
go-up
Kontakt

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Krajewskiego 3/5
00-909 Warszawa
tel. 261877504
fax. 261877539
i3to@mon.gov.pl

  
 • BIP