Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Jednakże podlega ograniczeniu w następujących przypadkach:

  1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
  2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcję publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa;
  3. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnych z żądaniem wniosku. W przypadku gdy nie jest to możliwe ze względów technicznych, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostepnienie informacji umarza się.

W przypadku gdy udostępnienie informacji publicznej w sposób i w formie określonej we wniosku wiąże się z dodatkowymi kosztami, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

go-up
Kontakt

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Krajewskiego 3/5
00-909 Warszawa
tel. 261877504
fax. 261877539
i3to@mon.gov.pl

    
  • BIP