Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

Skargi i wnioski kierowane do Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych są rozpoznawane bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w ciągu miesiąca – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nadawca pisma jest informowany o sposobie załatwienia sprawy. Z tego względu pisma te muszą być podpisane (mię i nazwisko lub nazwa podmiotu) oraz opatrzone adresem pocztowym bądź e-mailowym wnoszącego. Anonimowa korespondencja nie podlega rozpoznaniu.

Skargi i wnioski można składać:

 • listownie – za pośrednictwem poczty – na adres siedziby I3TO: ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa;
 • osobiście w siedzibie I3TO w godzinach urzędowania jednostki;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: i3to@mon.gov.pl;
 • faxem na numer kancelarii + 48 261 877 539 bądź sekretariatu + 48 261 877 599.

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – I3TO może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuje się, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych z siedzibą w Warszawie, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, zwany dalej „Administratorem” albo „I3TO”.
Z Administratorem można się skontaktować:
e-mail: i3to@mon.gov.pl
bądź listownie pod adresem: ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa.

2. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, Administrator wyznaczył Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej IOD.

Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: i3to.iod@ron.mil.pl bądź listownie pod adresem: Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, z dopiskiem Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c albo lit. e lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w szczególności z art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku, a następnie przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych I3TO.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  • • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
 7. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
go-up
Kontakt

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Krajewskiego 3/5
00-909 Warszawa
tel. 261877504
fax. 261877539
i3to@mon.gov.pl

  
 • BIP