Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w procesie rekrutacji

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych w procesie rekrutacji.

Mając na uwadze art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych z siedzibą w Warszawie, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, zwany dalej Administratorem albo I3TO
Z Administratorem można się skontaktować:
e-mail: i3to@mon.gov.pl
bądź listownie pod adresem: ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa

  1. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, Administrator wyznaczył Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej IOD.

Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: i3to.iod@ron.mil.pl bądź listownie pod adresem: Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, z dopiskiem Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych.

  1. Przetwarzanie danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby rekrutacji i możliwego zatrudnienia w I3TO, odbycia praktyki, stażu i wolontariatu.

 1. Przetwarzane będą następujące dane osobowe kandydatów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, informacje o kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także inne informacje podane przez kandydata w CV lub liście motywacyjnym, pisemnych referencjach i innych dokumentach oraz podczas rozmów kwalifikacyjnych. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku przekazania przez kandydata jakichkolwiek szczególnych danych osobowych (tj. danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych lub danych biometrycznych) dane takie zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi:
  1. w przypadku rekrutacji na stanowisko, na którym zawierana jest umowa o pracę - art. 221 § 1 Kodeksu pracy,
  2. w przypadku stanowiska, na którym zawierana jest umowa cywilnoprawna - zgoda udzielona przez kandydata.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na kandydata istotny wpływ.
 4. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być organy i podmioty określone w przepisach (np. Policja, Żandarmeria Wojskowa, prokuratura). Dostęp do danych osobowych mogą również posiadać podmioty przetwarzające, w szczególności w przypadku zgłoszeń rekrutacyjnych przesłanych drogą elektroniczną (w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usług konserwatorskich i serwisowych).
 5. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez cały okres trwania procesu rekrutacji, a w uzasadnionych przypadkach także po jej zakończeniu, przez okres, jaki jest konieczny do rozpatrzenia potencjalnych roszczeń, tj. do upływu okresu przedawnienia.
 6. Jeżeli kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby takich procesów, przekazane I3TO dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia ostatniego procesu rekrutacyjnego, w którym kandydat brał udział.
 7. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych kandydatowi może przysługiwać w przypadkach określonych w RODO prawo: do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 8. W przypadku gdy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi zgoda udzielona przez kandydata, może on ją cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody.
 9. Jeżeli kandydat uważa, że przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
go-up
Kontakt

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Krajewskiego 3/5
00-909 Warszawa
tel. 261877504
fax. 261877539
i3to@mon.gov.pl

  
 • BIP