Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.

Mając na uwadze art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych z siedzibą w Warszawie, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, zwany dalej Administratorem albo I3TO
Z Administratorem można się skontaktować:
e-mail: i3to@mon.gov.pl
bądź listownie pod adresem: ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa

2. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, Administrator wyznaczył Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej IOD.

Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: i3to.iod@ron.mil.pl bądź listownie pod adresem: Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, z dopiskiem Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,

2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,

3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

2. do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie obowiązujących ustaw, umów bilateralnych o wzajemnej ochronie informacji niejawnych oraz organów uprawnionych do utrzymania danych z poszanowaniem obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu w przypadkach określonych w RODO następujące uprawnienia:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania poprawiania danych osobowych;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. prawo do przenoszenia danych;

6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.

go-up
Kontakt

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Krajewskiego 3/5
00-909 Warszawa
tel. 261877504
fax. 261877539
i3to@mon.gov.pl

    
  • BIP