Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

MONITORING WIZYJNY

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych z siedzibą w Warszawie, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, zwany dalej Administratorem albo I3TO
Z Administratorem można się skontaktować:
e-mail: i3to@mon.gov.pl
bądź listownie pod adresem: ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa.

  1. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, Administrator wyznaczył Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej IOD.

Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: i3to.iod@ron.mil.pl bądź listownie pod adresem: Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, z dopiskiem Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na I3TO, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, a także ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
 3. Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektu, z wyłączeniem pomieszczeń określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie obowiązujących ustaw, umów bilateralnych o wzajemnej ochronie informacji niejawnych oraz organów uprawnionych do utrzymania danych z poszanowaniem obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji tych celów, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy (czas przechowywania, może ulec przedłużeniu z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające i dowodowe oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami).
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy i podmioty określone w przepisach (np. Policja, Żandarmeria Wojskowa, prokuratura) oraz podmioty świadczące dla I3TO usługi informatyczne i serwisowe.
 8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą również posiadać podmioty przetwarzające, w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usług konserwatorskich i serwisowych.
 9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych i realizacji Pani/Pana praw. Niepodanie danych skutkuje odmową udostępnienia danych z monitoringu.
 11. W przypadkach wymienionych w RODO przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 12. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.
 13. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
go-up
Kontakt

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Krajewskiego 3/5
00-909 Warszawa
tel. 261877504
fax. 261877539
i3to@mon.gov.pl

  
 • BIP