home
Aktualności
Sobota, 23 września 2017 r.
31.10.2017

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych organizuje IV edycję konkursu na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”. Komitetowi Honorowemu przedsięwzięcia przewodniczy Sekretarz Stanu w MON Pan Bartosz Kownacki.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie. Do konkursu mogą być zgłaszane koncepcje i pomysły oraz projekty B+R na dowolnym etapie realizacji lub wdrożenia możliwe do zastosowania i wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP, z wykluczeniem projektów B+R finansowanych ze środków MON, w tym za pośrednictwem NCBR (projekty w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności).

W bieżącej edycji przewidziano trzy kategorie: koncepcje; projekty badawczo-rozwojowe; projekty specjalnego przeznaczenia. W każdej z nich Kapituła Konkursu przyzna nagrody I, II i III stopnia, których łączna wartość wynosi 103 000,00 PLN. Wnioski konkursowe należy dostarczyć do kancelarii jawnej I3TO lub przesłać na adres Inspektoratu, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, w terminie do 31 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 14 marca 2018 r.

Zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu (pdf)
Załącznik nr 1 do regulaminu (word)
Załącznik nr 2 do regulaminu (word)
Załącznik nr 3 do regulaminu (word)
Autor tekstu i zdjęć: kpt. Małgorzata Kowalska


NSR
WP-GO