home
Zadania
Poniedziałek, 19 listopada 2018 r.
GŁÓWNE ZADANIA I3TO

 

 1. Identyfikacja, analiza, gromadzenie i udostępnianie danych w zakresie perspektywicznych technologii obronnych z uwzględnieniem badań naukowych wskazanych w dokumencie „Priorytetowe kierunki badań naukowych w resorcie obrony narodowej na lata ...".
 2. Udział w Programowaniu Rozwoju Sił Zbrojnych w ramach definiowania  Wymagań Operacyjnych pod względem możliwości zastosowania nowoczesnych technologii obronnych.
 3. Udział w procesie pozyskiwania SpW na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w zakresie możliwości zastosowania innowacyjnych technologii obronnych oraz w zakresie oceny zadań wynikających z Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych pod kątem występowania podstawowego Interesu Bezpieczeństwa Państwa.
 4. Przedstawianie propozycji zadań do planu badań naukowych w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii obronnych.
 5. Prowadzenie współpracy z ESA i EDA zgodnie z przyjętymi "Priorytetowymi kierunkami badań w resorcie obrony narodowej na lata ..." w zakresie innowacyjnych technologii obronnych.
 6. Nadzór nad wybranymi projektami realizowanymi poza resortem obrony narodowej, w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa w celu wykorzystania ich wyników dla zwiększenia zdolności operacyjnej SZ RP.
 7. Współdziałanie z koordynatorami polityki naukowej i naukowo-technicznej resortu obrony narodowej w procesie wykorzystania wyników badań naukowych w ramach modernizacji technicznej SZ RP.
 8. Opracowywanie propozycji działań w celu aktywizacji krajowych podmiotów przemysłu zbrojeniowego do zastosowania pożądanych technologii w produktach dedykowanych dla SZ RP.
 9. Udział w przygotowywaniu propozycji działań zmierzających do uzyskania przez Ministerstwo Obrony Narodowej na rzecz Skarbu Państwa, praw wyłącznych (patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji) na wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe dokonane w związku z realizacją projektów finansowanych z budżetu państwa, a po uzyskaniu praw wyłącznych prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem tych praw w mocy.
 10. Udział w pracach zespołów zadaniowych powołanych w ramach programów badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, oraz opracowywanie rekomendacji odnośnie zakresu i kierunków działań resortu obrony narodowej dla efektywnego wykorzystania technologii kosmicznych i satelitarnych na potrzeby SZRP.
 11. Współpraca z rzecznikiem patentowym Ministerstwa Obrony Narodowej w obszarze wydawania opinii dotyczących projektów wynalazczych w zakresie obronności państwa.
 12. Współpraca z komórkami organizacyjnymi tworzącymi Ministerstwo Obrony Narodowej oraz jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej w zakresie implementacji zidentyfikowanych innowacyjnych technologii obronnych.
 13. Współpraca ze Służbą Wywiadu Wojskowego oraz Departamentem Wojskowych Spraw Zagranicznych w zakresie identyfikacji oraz monitorowania prac nad innowacyjnymi technologiami obronnymi rozwijanymi w innych państwach.
 14. Opracowywanie propozycji udziału przedstawicieli ośrodków akademickich, naukowych i przemysłowych w międzynarodowych inicjatywach i projektach badawczych w obszarze wybranych technologii obronnych oraz udział w pracach wybranych grup roboczych w ramach współpracy bilateralnej lub w ramach struktur międzynarodowych (NATO, UE).
 15. Nadzorowanie, w uzgodnieniu z właściwym koordynatorem polityki naukowej i naukowo-technicznej resortu obrony narodowej, realizacji wybranych programów i projektów badawczych Europejskiej Agencji Obrony.
 16. Współpraca z uczelniami, ośrodkami naukowo-badawczymi, przemysłem oraz innymi podmiotami w zakresie identyfikacji i implementacji innowacyjnych technologii na potrzeby zwiększenia zdolności operacyjnych SZ RP.
 17. Opracowywanie propozycji transferu efektów międzynarodowych projektów naukowych, w celu ich zastosowania w krajowych rozwiązaniach dedykowanych dla SZ RP oraz zwiększenia potencjału polskiego przemysłu obronnego.

 

NSR
WP-GO